ANBI en doneren

Het Museum Warten beschikt over een ANBI verklaring waardoor giften beschikbaar gesteld aan het Museum volgens de daarvoor geldende regels aftrekbaar zijn.

Voor éénmalige giften geldt doorgaans een drempel alvorens de aftrek benutbaar is.
Donaties worden door de belastingdienst, ook al vinden die wellicht jaarlijks plaats, gezien als een eenmalige gift tenzij….

er een notariële overeenkomst wordt afgesloten dat u zich in ieder geval vijf achtereenvolgende jaren verplicht tot het verstrekken van een vaste gift.

Die giften zijn zonder drempel aftrekbaar van het belastbare inkomen. Het spreekt voor zich dat het bedrag voldoende groot moet zijn om het opstellen van een notariële akte zinvol te maken.

Afhankelijk van uw inkomen kan uw voordeel daardoor oplopen tot ongeveer 50%.

Stel: U schenkt volgens overeenkomst jaarlijks € 500,- aan het museum en u betaalt belasting volgens de hoogste belastingschijf dan kost het u ongeveer € 250,- omdat u anders ongeveer 50% belasting verschuldigd bent over die € 500,-.

Raadpleeg uw belastingadviseur voor volledige en op uw persoonlijke situatie afgestemde informatie !

De ANBI verklaring is afgegeven aan:
STICHTING DE OUD FRIESE GREIDBOERDERIJ EN EARMHUS TE WARTEN