ANBI en doneren zakelijk

ANBI

“Stichting de Oud Friese Greidboerderij en Earmhûs te Warten” (hierna aangeduid als Museum Warten) is een ‘culturele ANBI’.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Museum Warten

Missie
Met het museum laten zien hoe de mensen leefden in en met de waterrijke veenlanden bij Warten.

Visie
Museum Warten wil haar missie realiseren door bezoekers een beeld mee te geven van het vroegere leven op het platteland en met name in het dorp Warten en de Alde Feanen (thans Nationaal Park).

Doelstellingen
A. Het in stand houden en open stellen voor bezichtiging van de oud Friese greidboerderij te Warten als monument en musueum met bijbehorende gebouwen en omliggende landerijen als historisch erfgoed en beschermd op grond van de Monumentenwet;

B. Het in stand houden en open stellen als openbaar museum van het monumentale Earnhûs (armenhuis) uit 1893;

C. Het beheren, tentoonstellen en in bruikleen nemen van voorwerpen uit de historie van landbouw, veenderij, visserij, natuur en plaatselijke industrie, voorzover mogelijk in onderlinge samenhang;

D. Het publiek laten kennisnemen van de onder C omschreven voorwerpen, alsmede informeren omtrent de vervaardiging van gemelde voorwerpen en de tijdsperioden waarin deze zijn vervaardigd en gebruikt;

E. Het in stand houden van de verbinding met het omliggende gebied de Alde Feanen door het verhaal te vertellen van overleven in, aan, op en met het water in een omgeving van riet-, veen-, en graslanden;

F. Het opzetten van exposities van kunstvoorwerpen rond een specifiek thema, aansluitend op museum, dorp, omgeving of natuur;

G. Voorts al hetgeen verder nog bevordelijk kan zijn voor het uitdragen van historie en cultuur van Warten en omgeving.

Beleidsplan op hoofdlijnen
Als eigenaar en beheerder van de oude Greidboerderij en It Earmhûs heeft de stichting zich ten doel gesteld dit waardevolle erfgoed te onderhouden en zo nodig te restaureren.

Om voornoemd doel te verwezenlijken is het beleid erop gericht om voldoende inkomsten te verwerven uit de exploitatie van het museum en verwante activiteiten, aangevuld met donateur gelden.

Voor het bovenstaande is een goede organisatie van belang, gesteund door vrijwilligers. Ook de samenwerking met buurtbewoners, dorpsgenoten en instanties met een publieksfunctie is onderdeel van het beleid.

Het stichtingsbestuur heeft werkgroepen van vrijwilligers samengesteld, om zodoende de gepaste aandacht voor de onderdelen te creëren.

Door een jaarlijkse tentoonstelling, het verder versterken van de educatieve functie als museum en het organiseren van aanverwante activiteiten wordt gestreefd naar een stabiel, danwel toenemend bezoekersaantal.

Bestuur
De heer Sytse Kloosterman, voorzitter
Mevrouw Hiske de Vries, secretaris
De heer Auke Leenstra, penningmeester
De heer Johan Koning, lid
De heer André Horck, lid

In 2022 heeft Boele Postma (penningmeester) het bestuur verlaten. Auke Leenstra is voor hem in de plaats gekomen.

Beloningsbeleid
Het bestuur en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de door hen bestede tijd. Gemaakte kosten worden op declaratie vergoed.

Financieel verslag
Zie hier verslag 2022: Jrrapp-Museum Warten-2022.pdf

Contactgegevens
Museum Warten
secr.: Hellingpaed 8
9003 LW Warten
Bezoekadres: Hellingpaed 4 (earmhûs) en Hellingpaed 9 (greidboerderij), Warten
Telefoon (voor reserveringen): 06-46976428
E-mail: info@museumwarten.nl
RSIN: 819444662

KvK-nummer: 01111221

Naar de site van de belastingdienst informatie ANBI klik hier

De ANBI verklaring is afgegeven aan:
STICHTING DE OUD FRIESE GREIDBOERDERIJ EN EARMHUS TE WARTEN